HİZMETLERİMİZ

687 SAYILI TEŞVİK KANUNU

TANIM:

687 sayılı KHK ile İşsizlik Sigortası Fonu kanununa geçici 17 ve geçici 18. maddeler eklendi. Geçici 17. maddede sigorta primi teşviki, geçici 18. maddede ise gelir vergisi teşviki düzenlendi.

Prim Teşviki
31/12/2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, 1/2/2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince İş-Kur’a kayıtlı işsizler arasından işe alınanların; işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları ve 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları kaydıyla işe alındıkları tarihten itibaren 31/12/2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere sigortalının aylık prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpılması sonucunda bulunacak tutar, bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri sigortalı hisseleri dahil tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverenlere İşsizlik Fonundan destek sağlanacaktır.

Gelir Vergisi Teşviki
31/12/2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, 1/2/2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince Kuruma kayıtlı işsizler arasından işe alınanların; işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları ve 2016 yılının Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları kaydıyla işe alındıkları tarihten itibaren 31/12/2017 tarihine kadar uygulanmak üzere, ücretlerinin 2017 yılında uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir.
Böylelikle asgari ücretli bir sigortalı için; işveren hissesi ve sigortalı hissesi kapsamında ödenecek tüm primler İşsizlik Fonundan karşılanacaktır.

İKTİSADİ YORUM:

4447 sayılı Kanunun Geçici 17 ve 18’ inci maddelerinde yer alan desteklerden yararlanma şartlarını taşıyan,
bekar olup çocuğu bulunmayan bir sigortalı için örnek hesaplama aşağıdadır.

Brüt Ücret 1.777,50 TL
SGK Primi İşveren Payı (%20,5)* 364,39
İşsizlik Sigortası Primi (İşveren %2) 35,55
SGK Primi İşçi Payı (%14)248,85
İşsizlik Sigortası Primi (%1)17,78
Gelir Vergisi Matrahı1.510,87
Gelir Vergisi (%15)226,63
Asgari Geçim İndirimi133,31
Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi93,32
Damga Vergisi13,49
Net Ücret1.404,06

Yukarıdaki tabloda yer aldığı üzere normal şartlar altında, asgari ücretli için (işçi payı dahil) Sosyal Güvenlik Kurumuna 666,57 TL ve Vergi Dairesine 106,81 TL ödeme yapılması gerekmesine rağmen; 4447 sayılı işsizlik Sigortası Kanunun Geçici 17 ve 18’ inci maddesinde yer alan teşviklerden yararlanılması nedeniyle (22,22*30 gün=) 666,60 TL SGK desteği ile 93,32 TL Gelir Vergisi ve 13,49 TL Damga Vergisi desteğinden faydalanılacağından, Sosyal Güvenlik Kurumuna ve Vergi Dairesine 31.12.2017 tarihine kadar herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

YUKARI