SGK

SGK ile ilgili mevzuat paylaşımları, en yeni teşvikler ve yararlanma şartları ile bilgiler, Sosyal güvenlik kurumunun uygulamaları hakkında detaylı bilgiler.

26 Mesleğe Daha Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirildi
SGK

26 Mesleğe Daha Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirildi

Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ 3 Ekim 2019 tarihli ve 30907 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslek sayısı 117’den 143’ye çıkmıştır. 3 Ekim 2019 tarihli ve 30907 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan beşinci tebliğ ile 26 meslekte daha MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi…

Yabancı Uyruklu Çalışanların Eksik Gün Bildirimi Hatası

Yabancı Uyruklu Çalışanların Eksik Gün Bildirimi Hatası

Yabancı uyruklu personel çalıştıran Şirketler, 2019 Ekim ayı APHB/MPHB verirken eksik günü olan personelin, eksik gün kodunu seçerken SGK sisteminden kaynaklı olarak hata almaktaydı. SGK, 18/03/2019 tarihli 4331865 sayılı Genel Yazısında yabancı uyruklu çalışanların eksik gün bildirimine kısıtlama getirmişti ve Şirketler eksik gün kodunu (01-İstirahat, 4-Gözaltına Alınma, 5-Tutukluluk, 8-Grev, 9-Lokavt, 10-Genel Hayatı Etkileyen Olaylar ve…

SGK Kaynaklı 7103 Sayılı Teşvikte Hatalı Tanımlamalar ve Yapılması Gerekenler

SGK Kaynaklı 7103 Sayılı Teşvikte Hatalı Tanımlamalar ve Yapılması Gerekenler

4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasında “bu maddeyle sağlanan prim desteği 2020/Aralık ayı/dönemi aşılmamak üzere, destek kapsamına giren sigortalılar için 12 ay olarak uygulanır. Ancak bu süre; işe giriş tarihi itibariyle 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalılar ile Kuruma engelli olarak kayıtlı sigortalılar için 18 ay…

Meslek Mensuplarının Beyanname ve Bildirimlerini Verdiği Mükelleflerin Zor Durum Hükümlerinden Faydalandırılması
SGK

Meslek Mensuplarının Beyanname ve Bildirimlerini Verdiği Mükelleflerin Zor Durum Hükümlerinden Faydalandırılması

Birçok mükellef beyanname ve bildirimlerini 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış Serbest Muhasebeci, SMMM ve YMM (meslek mensubu) aracılığıyla göndermek zorunda olup, meslek mensupları aracılığıyla gönderilen beyannameler mükellef tarafından verilmiş kabul edilmektedir. Beyanname ve bildirimleri meslek mensubu aracılığıyla verilen mükellefler, meslek mensubunun vefatından geç haberdar olabilmekte ya da yakını vefat eden meslek mensupları, defin işlemleri…

İstirahatli Süreler İçin Geçici İş Göremezlik Ödeneği Uygulamasında Değişiklik
SGK

İstirahatli Süreler İçin Geçici İş Göremezlik Ödeneği Uygulamasında Değişiklik

23.09.2019 tarihinde yayımlanan 2019-20 sayılı Genelge ile sigortalılara ödenen geçici iş göremezlik ödeneğiyle ilgili SGK değişiklik yaptı. Söz konusu değişikliğe göre; sigortalının raporlu olduğu ayda, rapor süresi ile SGK’ya bildirilen gün sayısının 30 günden fazla olması halinde, sigortalı adına “çalışmadı” şeklinde bildirim yapılmadığı sürece geçici iş göremezlik ödeneği ödenmeyecektir. Örnek-1: 12.08.2019 – 16.08.2019 tarihleri arasında…

Çalışan Annelere Aylık 650 Lira Destek
SGK

Çalışan Annelere Aylık 650 Lira Destek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Avrupa Birliği (AB) Delegasyonu, 0-60 aylık çocuklarını kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine gönderen, sigortalı çalışan 10 bin 250 kadına, her ay 650 lira civarında destek sağlayacak. Projenin amacı, kadınların kayıtlı istihdamını desteklemek ve aile-iş yaşamı dengesini güçlendirmek. Proje İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Elazığ ve Malatya’da uygulanacak. Projenin…

Saatlik, Günlük ve Aylık Maktu Ücret Türleri
SGK

Saatlik, Günlük ve Aylık Maktu Ücret Türleri

Ücret, ekonomik yönden “üretimde kullanılan bedensel ve düşünsel insan gücünün karşılığı” ve “emeği üretimde kullanabilmek için ödenen bir bedel” olarak tanımlanmaktadır. Başka bir tanıma göre “ücret, hizmet sözleşmesinin bir koşulu olup, iş karşılığı kararlaştırılan veya yasalarla belirlenen bir paradır.” 4857 sayılı İş kanunun 32. Maddesinde belirtildiği üzere ise Genel anlamda ücret “bir kimseye bir iş…

Kısmi Süreli Çalışanların Eksik Günlerinin 30 Güne Tamamlatılması
SGK

Kısmi Süreli Çalışanların Eksik Günlerinin 30 Güne Tamamlatılması

Sosyal Sigortalar İşlemleri Yönetmeliğinin 101. Maddesinde; Sigortalının normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre üçte ikisi oranından daha az belirlendiği çalışmalar kısmî süreli çalışmadır. İş sözleşmesi saat ücreti karşılığı yapılmış ise kısmi süreli çalışan sigortalıların ay içinde çalıştığı toplam sürenin, 4857 sayılı İş Kanunu’na göre günlük olağan çalışma süresi olan…

2019 Yılı Mali Tatil Süresinde SGK Bildirim Yükümlülükleri
SGK

2019 Yılı Mali Tatil Süresinde SGK Bildirim Yükümlülükleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına tanınan yetki çerçevesinde 30.06.2007 tarih ve 26568 Sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan “5604 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunda mali tatil uygulamasına yönelik düzenlemeler yer almıştır. Buna göre; Her yıl Temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) malî tatil uygulanır. Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, malî…

2019 Yılı İkinci Dönem Kıdem Tazminatı Tavan Tutarı
SGK

2019 Yılı İkinci Dönem Kıdem Tazminatı Tavan Tutarı

01/07/2019-31/12/2019 döneminde geçerli olmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 154’üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,138459), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (2,167248), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme…