Rasyotek

Yabancı Uyruklu Çalışanların Eksik Gün Bildirimi Hatası

Yabancı Uyruklu Çalışanların Eksik Gün Bildirimi Hatası

Yabancı uyruklu personel çalıştıran Şirketler, 2019 Ekim ayı APHB/MPHB verirken eksik günü olan personelin, eksik gün kodunu seçerken SGK sisteminden kaynaklı olarak hata almaktaydı. SGK, 18/03/2019 tarihli 4331865 sayılı Genel Yazısında yabancı uyruklu çalışanların eksik gün bildirimine kısıtlama getirmişti ve Şirketler eksik gün kodunu (01-İstirahat, 4-Gözaltına Alınma, 5-Tutukluluk, 8-Grev, 9-Lokavt, 10-Genel Hayatı Etkileyen Olaylar ve…

SGK Kaynaklı 7103 Sayılı Teşvikte Hatalı Tanımlamalar ve Yapılması Gerekenler

SGK Kaynaklı 7103 Sayılı Teşvikte Hatalı Tanımlamalar ve Yapılması Gerekenler

4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasında “bu maddeyle sağlanan prim desteği 2020/Aralık ayı/dönemi aşılmamak üzere, destek kapsamına giren sigortalılar için 12 ay olarak uygulanır. Ancak bu süre; işe giriş tarihi itibariyle 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalılar ile Kuruma engelli olarak kayıtlı sigortalılar için 18 ay…

Kişisel Verilerin İşlenmesinde Genel İlkeler Ve Açık Rıza Üzerine Kısa Bir Değerlendirme

Kişisel Verilerin İşlenmesinde Genel İlkeler Ve Açık Rıza Üzerine Kısa Bir Değerlendirme

GİRİŞ Kişisel verilerin işlenmesi konusunda hukuka uygun bir veri işleme faaliyetinin söz konusu olabilmesi için belirli unsurlar ve sınırlamalar mevcuttur. Anayasamıza yeni dahil edilmiş bir hak olan kişisel verilerin korunması hakkının somut olarak korunabilmesi ve kişisel verilerin meşru bir şekilde işlenebilmesi için belirli ilkeler, hukuka uygunluk halleri, usul ve esaslar belirlenmiştir. Bu incelemede de bu…

Gaziantep Sanayi Odası ile Rasyotek İş Birliğinde KVKK Eğitimi Düzenlendi

Gaziantep Sanayi Odası ile Rasyotek İş Birliğinde KVKK Eğitimi Düzenlendi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ile Rasyotek İnsan Kaynakları iş birliğinde “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Eğitimi” gerçekleştirildi. Eğitimde VERBİS kayıt süreci, KVKK‘nın getirdiği sorumluluklar, kanun kapsamında yapılması gerekenler, hazırlanması gereken prosedür ve dokümantasyonlar hakkında bilgiler verildi. Eğitimin sonunda Siber Güvenlik Uzmanı ve Bilgi Teknolojileri Müdürümüz Sayın Erdem Gönenç ve Bilişim Avukatımız Sayın Safa…

2019 Yılı Mali Tatil Süresinde SGK Bildirim Yükümlülükleri
SGK

2019 Yılı Mali Tatil Süresinde SGK Bildirim Yükümlülükleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına tanınan yetki çerçevesinde 30.06.2007 tarih ve 26568 Sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan “5604 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunda mali tatil uygulamasına yönelik düzenlemeler yer almıştır. Buna göre; Her yıl Temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) malî tatil uygulanır. Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, malî…

3 Aylık Prim ve Ücret Desteği – 7166 Sayılı Kanun Teşviki
SGK

3 Aylık Prim ve Ücret Desteği – 7166 Sayılı Kanun Teşviki

4447 sayılı kanunun geçici 19 uncu maddesi uyarınca ücret ve prim desteği 21.03.2019 mesai bitimi sonrası yayımlanan 2019/7 sayılı SGK Genelgesi ile yürürlüğe girmiştir. Ücret ve Prim Desteğinden Yararlanma Şartları Nelerdir? Sigortalı yönünden; a) 01.02.2019 ila 30.04.2019 tarihleri arasında işe alınmış olması, b) Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olması, c) İşe giriş tarihinden önceki üç…

Bordro Süreci Sorumluluk ve Zorunlulukları Kapsamında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
SGK

Bordro Süreci Sorumluluk ve Zorunlulukları Kapsamında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Bordro sürecini, temel yapı taşları olan üç ana mevzuatın, Sosyal Güvenlik Mevzuatı, Gelir Vergisi Kanunu ve İş Kanununun detaylarına hakim olarak, kanun dilini doğru yorumlayarak ve bunun yanında işçi-işveren ilişkilerinin kilit noktası olan personel haklarını ve işveren maliyetlerini doğru oranda gözeterek uygulamak… Birbirinden çok farklı dinamikleri içeren bu nüansların aynı anda ve doğru şekilde dikkate…

2019 Yılı Asgari Ücret Desteği Hakkında Önemli Duyuru!
SGK

2019 Yılı Asgari Ücret Desteği Hakkında Önemli Duyuru!

Asgari ücret desteğini de kapsayan Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Teklife göre, asgari ücret desteği 2019 yılında 12 ay olarak uygulanacak. Bu düzenlemeye göre, haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce, 2018 yılının aynı ayına ilişkin SGK’ye verilen aylık…

Çok Tehlikeli İş Yerlerinde İşsizlik Sigortası Prim Teşviki
SGK

Çok Tehlikeli İş Yerlerinde İşsizlik Sigortası Prim Teşviki

İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PRİMİNDE 3 YIL SÜREYLE 1 PUAN İNDİRİM Teşvikten Yararlanma Şartları: 1. Teşvikten yararlanmaya esas şartların sağlanması gereken üç yıllık süre ile teşvikten yararlanılacak üç yıllık süre boyunca işveren, aşağıdaki şartları sağlaması kaydıyla teşvikten yararlanabilir: 1a.İşyerinin çok tehlikeli sınıfta yer alması 1b.İşverenin Türkiye genelinde çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde her ay toplamda…

Bölgesel Teşvik 31.12.2019 Tarihine Uzatıldı
SGK

Bölgesel Teşvik 31.12.2019 Tarihine Uzatıldı

31.12.2018 tarihinde sona erecek olan bölgesel teşvik 31.12.2019 tarihine uzatıldı. 26 Aralık 2018 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karar: 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci Maddesinin İkinci Fıkrası Uyarınca, Sigorta Primine Esas Kazanç Alt Sınırı Üzerinden Uygulanacak İlave Puan, İlave Puan Uygulanacak İller ve Uygulama Süresi Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar…