3 Aylık Prim ve Ücret Desteği – 7166 Sayılı Kanun Teşviki

4447 sayılı kanunun geçici 19 uncu maddesi uyarınca ücret ve prim desteği 21.03.2019 mesai bitimi sonrası yayımlanan 2019/7 sayılı SGK Genelgesi ile yürürlüğe girmiştir.

Ücret ve Prim Desteğinden Yararlanma Şartları Nelerdir?

Sigortalı yönünden;

a) 01.02.2019 ila 30.04.2019 tarihleri arasında işe alınmış olması,

b) Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olması,

c) İşe giriş tarihinden önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla 5510/4-1-(a) ve (c) bentleri kapsamında Kuruma bildirilmemiş olmaları ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510/4-1 -(b), ek 6, ek 9 uncu madde birinci fıkra kapsamında sigortalı olmamaları,

İşyeri yönünden;

a) Özel sektör işvereni olması,

b) 2018 yılında Kuruma uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak en az sayıda bildirim yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,

c) İş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshi hariç olmak üzere, işe alındıkları tarihten itibaren dokuz aylık sürede işverence iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılmaları,

ç) Aylık prim ve hizmet belgesinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi,

d) Tahakkuk eden primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,

e) Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,

f) Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması,

şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.

Ücret ve Prim Desteğinden Yararlanmak için SGK Bildirimlerinde Hangi Kanun Numarası Seçilmelidir?

SGK E-Bildirge ekranlarında 7166 sayılı kanun numarası için özel bir alan tanımlamaya gerek bulunmamaktadır.

Ücret ve Prim desteğinden yararlanmak amacıyla imalat ve bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerleri için 17103; bunlar dışındaki işyerleri için ise 27103 kanun numarası seçilmelidir.

Böylece 17103/27103 kanun numarası seçilerek oluşan hizmet listelerinde aynı zamanda 2018 yılında işe giren 17103/27103 kapsamındaki sigortalılar; 01/2019 döneminde işe giren 17103/27103 kapsamındaki sigortalılar ile 02/2019-04/2019 dönemleri arasında işe giren 17103/27103 kapsamındaki sigortalılar beraber yer almış olacaktır.

Destekten yararlanma şartlarından olan; sigortalıların işe alındıkları tarihten itibaren (9) dokuz aylık sürede hangi sebeplerle iş sözleşmelerinin feshedilmemesi gereklidir?

İşverenlerin01.02.2019 ila 30.04.2019 tarihleri arasında işe aldıkları sigortalılar hakkında, üç aylık sürelerde ücret ve prim desteğinden yararlanmaları için iş sözleşmelerinin aşağıdaki nedenlerle feshedilmemesi gerekmektedir.

1.Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi,

4.Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi,

5.Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi,

15.Toplu işçi çıkarma,

17.İşyerinin kapanması,

19.Mevsim bitimi,

20.Kampanya bitimi,

22.Diğer nedenler,

25.İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış nedeni ile fesih,

34.İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih.

Ücret ve prim desteğinden yararlanılmasına rağmen; işe alındıkları tarihten itibaren (9) dokuz aylık sürede destekten yararlanan sigortalıların iş sözleşmeleri yukarıdaki sebeplerle feshedildiği takdirde neler olacaktır?

01.02.2019 ila 30.04.2019 tarihleri arasında işe alınarak ücret ve prim desteğinden yararlandıktan sonra, işe giriş tarihinden itibaren dokuz (9) aylık süre içinde iş sözleşmesi yukarıda belirtilen nedenlerle feshedilen sigortalılar için, yararlanılan ve işverenin kuruma olan borçlarına mahsup edilen ücret desteği ve prim desteği, gecikme cezası/zammı ile birlikte geri alınacaktır.

Ancak, 01.02.2019 ila 30.04.2019 tarihleri arasında işe alınarak ücret ve prim desteğinden yararlandıktan sonra, işe giriş tarihinden itibaren dokuz (9) aylık süre içinde iş sözleşmesi yukarıda belirtilen nedenlerle feshedilen sigortalının, 2018 yılında işyerinden Kuruma bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılmış olması kaydıyla, prim desteği hariç olmak üzere yalnızca ücret desteği geri alınacaktır. Prim desteği tahakkuklara yansıdığı şekilde yararlanılmış kabul edilecektir.

İşverenler 01.02.2019 ila 30.04.2019 tarihleri arasında işe aldıkları sigortalıları (9) dokuz aydan daha kısa sürede çalıştıracağını biliyorsa vb. sebeplerle net ücret ve prim desteğinden yararlanmak istemezler ise ne yapmalılar?

İşverenler 01.02.2019 ila 30.04.2019 tarihleri arasında işe aldıkları sigortalıları (9) dokuz aydan daha kısa sürede çalıştıracaklarından emin oldukları takdirde bu destekten yararlanmamalıdır.

Net Ücret ve Prim Desteğinden Yararlanma Süresi Ne Kadardır?

2019/Şubat ayında işe alınan sigortalılardan dolayı 2019/Şubat, Mart ve Nisan,

2019/Mart ayında işe alınan sigortalılardan dolayı 2019/Mart, Nisan ve Mayıs,

2019/Nisan ayında işe alınan sigortalılardan dolayı 2019/Nisan, Mayıs ve Haziran,

aylarında ücret ve prim desteğinden yararlanılabilecektir.

İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanacak Ücret ve Prim Desteği Tutarları

Öngörülen ücret desteğinden, sigortalıların prim ödeme gün sayısının, günlük 67,36 TL ile çarpımı sonucu bulunan tutar kadar yararlanılacak olup, bu tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

Prim desteğinden ise 2018-22 sayılı Genelgede belirtildiği üzere, işyerinin;

– İmalat veya bilişim sektörüne ait işkolu kodlarında faaliyet göstermesi halinde, ilgili döneme ait günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı,

– Diğer sektörlerde faaliyet göstermesi halinde sigortalının, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı,

tutarında prim desteğinden yararlanılacaktır.

İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanacak Ücret Desteğinin İşverenin Kuruma Olan Borçlarına Mahsubu Ne Şekilde Olacaktır?

Yararlanılan ücret desteği tutarları işverenin Kurumumuza olan borçlarına mahsup edilecek, kalan tutarın bulunması halinde, bu tutarlar işverene iade edilmeyerek, yararlanılan ücret desteği tutarları tamamlanana kadar, işverenin bahse konu borçlarına mahsubuna devam edilecektir.

İşverenlerin ücret desteğinden yararlanmasını müteakip, işyeri dosyasının 5510 sayılı Kanun kapsamından çıkartılarak iz işlemlerinin yapılmış olması ve Kurumumuzca tescil edilmiş başkaca işyeri dosyası ile mahsup yapılacak başkaca herhangi bir borcunun bulunmaması halinde de anılan fıkra hükmü gereğince yararlanılan ücret desteği tutarları işverenlere iade edilmeyerek iptal edilecektir.

Diğer taraftan, ilgili aya/döneme ilişkin yararlanılan ücret desteği tutarlarının cari aylara ilişkin prim borçlarına mahsubu, asgari ücret desteklerinde olduğu gibi takip eden aya/döneme ilişkin bildirimlerden başlayacak şekilde yapılacaktır.

Asıl işverenin hak ettiği ücret desteği asıl işverenin borcu olmaması durumunda alt işverenin Kuruma olan borcuna mahsup edilebilecektir.

Alt İşvereni Bulunan İşyerleri ve Alt İşverenlerle İlgili İşlemler Nasıl Olacaktır?

Ücret ve prim desteğinden alt işverenlerce çalıştırılan ve kapsama giren sigortalılardan dolayı da yararlanılabilecektir.

Ancak, kapsama giren sigortalılardan dolayı asıl ve alt işverenlerce söz konusu ücret ve prim desteğinden yararlanılabilmesi için,

– Asıl işverenin hem kendi çalıştırmış olduğu sigortalılardan hem de alt işverenlerin çalıştırmış olduğu sigortalılardan kaynaklanan; her bir alt işverenin ise yalnızca kendi çalıştırmış olduğu sigortalılardan kaynaklanan yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,

– Asıl işverenin ücret ve prim desteği kapsamında işe aldığı sigortalının, yalnızca asıl işverenin bildirdiği sigortalılar dikkate alınarak; her bir alt işverenin ücret ve prim desteği kapsamında işe aldığı sigortalının ise yalnızca kendi bildirdiği sigortalılar dikkate alınarak, her biri ayrı ayrı olarak 2018 yılında Kuruma uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak en az sayıda bildirim yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılmaları,

Ayrıca, 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinin ondördüncü fıkrasında yer alan diğer şartları sağlamış olmaları gerekmektedir.

Sözkonusu Teşvikten Geriye Dönük Yararlanma Hakkı Var Mıdır?

Ücret ve prim desteği kapsamında olmasına rağmen, ücret ve prim desteğinden yararlanmayan işverenlerce sonradan geriye yönelik yararlanmak üzere talepte bulunulması halinde, 2018-17 sayılı Genelgede açıklanan usul ve esaslar doğrultusunda, geriye yönelik ücret ve prim desteğinden yararlanılmak istenen ayı/dönemi takip eden altı ay içinde internet ortamında veya işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine kağıt ortamında başvuruda bulunulması kaydıyla, bu talepler işleme alınacaktır.

Önceki
Sonraki

Comments

İSA AY

TEŞVİKLE İLGİLİ BEYANNAME NASIL VERİLECEK

Rasyotik

SGK E-Bildirge ekranlarında 7166 sayılı kanun numarası için özel bir alan tanımlamaya gerek bulunmamaktadır.

Ücret ve Prim desteğinden yararlanmak amacıyla imalat ve bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerleri için 17103; bunlar dışındaki işyerleri için ise 27103 kanun numarası seçilmelidir.

Böylece 17103/27103 kanun numarası seçilerek oluşan hizmet listelerinde aynı zamanda 2018 yılında işe giren 17103/27103 kapsamındaki sigortalılar; 01/2019 döneminde işe giren 17103/27103 kapsamındaki sigortalılar ile 02/2019-04/2019 dönemleri arasında işe giren 17103/27103 kapsamındaki sigortalılar beraber yer almış olacaktır.

NALAN

MERHABA 2018 EN DÜŞÜK AY PERSONEL SAYIMIZ 96 BUNUN İÇİNDE EMEKLİ (02) BELGE TÜRÜ PERSONEL VAR.NİSAN AYI TOPLAM SAYIMIZ 116 ( EMEKLİ 1 ÇALIŞANIMIZ 02) VAR SAYI GÖZ ÖNÜNE ALINDIĞINDA 02 BELGE TÜRÜ TOPLAM SAYIYA DAHİL EDİLMELİ Mİ EDİLMEMELİ Mİ DİR ?
TEŞEKKÜRLER

Rasyotik

Genelge hükümlerinde aksi bir hüküm yoktur , cari ay çalışan sayınızda 02 belge türleri de hesaplamaya dahil edilmektedir.

ali koçyiğit

3 AYLIK TEŞVİK UYGULAMASI YENİ TESCİL EDİLMİŞ İŞYERLERİ YARARLANABİLECEKMİDİR?

Rasyotik

2019 yılında tescil edilen işyerleri için 7166 ücret desteği uygulanmamaktadır. Aralık 2018 ve öncesinde tescil edilen işyerleri destek alabilmektedir.

Happy

Merhaba, işveren sisteminden teşvikten yararlanan çalışanımızı Ücret Desteği İSTİYOR olarak seçtik. Ama 27103 den yararlandırmadık 🙁 Destek alabilirmiyiz yinede ? Destek için ortalamamız tutuyor.Prim ve Ücret Desteği İçin İlave Olunacak Sayı 75..Bizim sayımız 77 kişi..bu çalışanda Ortalama Sigortalı Sayısı 84 görünüyor. o yüzden 27103 den yararlandırmadık.

Rasyotik

Merhabalar,

Prim ve Ücret Desteği İstiyorum olarak işaretlenen sigortalılar 7103 kanun türünde bildirilmediği takdirde destek ödemesi alamamaktadır.

Prim ve Ücret Desteği için farklı ortalama , yalnızca prim desteği için ise farklı bir ortalama söz konusudur.

Prim ve Ücret Desteği ortalaması “75” ise 77 çalışan olan ayda yararlandırmanızda bir sakınca yoktur.

3 ay boyunca prim ve ücret desteği aldıktan sonra 27103 indirimi devam edecek olup , bu defa 84 ortalamayı baz alarak işlem yapabilirsiniz.

İyi çalışmalar dileriz.

emre

iyi günler,
3 aylık ücret desteği almak için 9 ay beklemek zorundamıyız ?
genelge madde 5 örnek:10 cari ay prim borçlarına mahsup edilir yazar ama
muhasebecimize soruduğumda ise 9 ay sonra alacaksınız diyor.

ben ne anladım bu işten ??

Rasyotik

Merhaba,

2019/07 Sayılı Genelgenin 5. Maddesi kapsamında ücret desteği; faydalanılan ayı takip eden aydan itibaren mahsuplaşma yoluyla işverenlere verileceği bilgisi yer almaktadır. Bu nedenle 9 ay bekleme zorunluluğu bulunmamaktadır. Buna karşın ilgili ücret desteğinin verilmesine dair herhangi bir gelişme olmamıştır.

H.As

Merhabalar;
30.04.2019 tarihi itibariyle prim ve ücret desteği kapsamın 1 personel işe aldık. personel mayıs ayı sonu gibi işten ayrılmak istiyor istifa edecek. Pesoneli almadan Sgk daki yetkili ile görüşmüştük biz çıkarabilir miyiz veya kendisi ayrılırsa nasıl olur diye. Bizim çıkaramayacağımızı ama kendisi istifa edebilir başka bir personel aldığınız zaman aynı şekilde ücret ve prim desteği devam eder demişti. Şimdi ayrılacak ve yeni bir personel işe alacağız ücret desteği de devam eder mi?

Rasyotik

Merhaba,

2019/07 Sayılı Genelgenin 2.Madddesi kapsamında ücret desteğinden faydalanılacak çalışanların 01/02/2019 ila 30/04/2019 tarihlerinde işe alınmış olması gerekmektedir. Bu nedenle yeni işe alacağınız çalışanların bu ücret desteğinden faydalanma durumu bulunmamaktadır.

acan

ben 04 bildirgesini doğru gönderdim ödeme yapacağım sırada mı düşücek tutar

Rasyotik

Merhaba,

2019/07 Sayılı Genelgenin 5. Maddesi kapsamında ücret desteği; faydalanılan ayı takip eden aydan itibaren mahsuplaşma yoluyla işverenlere verileceği bilgisi yer almaktadır. Bu nedenle 9 ay bekleme zorunluluğu bulunmamaktadır. Buna karşın ilgili ücret desteğinin verilmesine dair herhangi bir gelişme olmamıştır.

nesrin kaya

merhaba,2019/nisan ayında işyerimizde toplam 263 çalışan var.255 kişi tüm sigorta kollarına tabi,8 sigortalı emekli,2019/nisan ayında işe başlayan sigortalılarımızdan 7 tanesi 7166 sayılı kanundan faydalanıyor,O.S.S.239,bu sigortalıların dışında 17103 sayılı kanundan yaralanan sigortalılarımızın 2017 ortalaması 245 olan 16 ve 2018 ortalaması 250 olan 2 sigortalılarımız mevcut.2019/NİSAN AYINDA KAÇ SİGORTALIYI 17103 SAYILI KANUNDAN FAYDALANDIRABİLİRİZ.

Rasyotik

Merhaba,

Cari dönem çalışan sayınızın 263 olması nedeniyle, ortalamaları 245 olan 16 sigortalı ve ortalaması 250 olan 2 sigortalı için 2019 Nisan ayında 17103 teşvikinden faydalanmanızda herhangi bir mahsur bulunmamaktadır.

şerife

merhabalar

şubat ayından beri 17103 maaş ve prim desteğinden çalıştırdığımız işçilerimiz vardır. mevcut işçileri teşvik tanımlamadan, maaş desteği istiyor diye tanımlarını yaptık. bildirgelerini 17103 ile gönderdik. Ama Maaş desteği ne primleri öderken düştü ne de emanetteki alacakta gözükmemektedir.

teşekkürler

Rasyotik

Merhaba,

2019/07 Sayılı Genelgenin 5. Maddesi kapsamında ücret desteği; faydalanılan ayı takip eden aydan itibaren mahsuplaşma yoluyla işverenlere verileceği bilgisi yer almaktadır. Buna karşın ilgili ücret desteğinin verilmesine dair herhangi bir gelişme olmamıştır.

Gonca İnsel Atasoy

Merhaba 01/02/2019 da işe giren sigortalı için 3 ay teşvikten yararlandıktan sonra mayıs 2019 dönemi için ücret bordrosu hesaplatırken kanun numrasaı 27103 olarak kalacakmı yoksa 5510 olarak değiştirecekmiyiz.

Rasyotik

Merhaba,

İlgili çalışanın 27103 teşvikten faydalanma şartlarını sağlaması durumunda, aynı kanun numarasıyla verilmeye devam edilebilir. Şartları sağlaması durumunda prim desteği, gelir vergisi desteği ve damga vergisi desteğinden faydalanacaktır. Mayıs 2019 itibariyle ücret desteğinden yararlanamayacaktır.

Hulya Ozyildirim

1 NİSAN 2019 da işe aldığımız 2 kişi 3 aylık 27103 teşvikten faydalandı. 9 ay için SGK teşvikinden faydalanmak istiyoruz fakat aşağıdaki hatayı veriyor.
eBildirge HATA BİLDİRİM SAYFASI.

DİKKAT !! Belgeniz ONAYLANMADI !!

27103 kanun numarası ile bildirim yapılmadan önce, işyeri için hesaplanan ortalama sayı kadar sigortalının farklı kanun numarası ile veya kanun numarası seçilmeden düzenlenecek APHB ile bildirimini onaylayınız. Ardından 27103 kanun numaralı belgenizi onaylayınız. Ortalamanın altında kalan sigortali T.C. numaraları aşağıda listelenmiştir.

Rasyotik

Merhabalar,
7166 prim ve ücret desteği Haziran ayında sona erdiği için Temmuz 2019 ve sonrası dönemler için 27103 prim indirimi ortalaması baz alınacaktır.
Dolayısıyla Temmuz 2019 ve sonraki dönemler için yüksek olan “27103 ortalaması” baz alınacaktır.