TEKLİF İSTE
Rasyotek Banner

7162 sayılı gelir vergisi kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun.

7162 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun


Gelir vergisi kanunu ile bazı konunlarda değişiklik yapılmasına dair 7162 sayılı kanun 30.01.2019 tarihinde, 30671 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu kanun ile, Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Belediye Gelirleri Kanunu’nda bazı değişiklikler yapılmıştır.1. Gelir Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler


a-) Vergiden Muaf Esna
Kanun’un 1 .maddesi ile, Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan 9. maddeye ekleme yapılmıştır. Yapılan bu ekleme ile, evde imal edilen bazı ürünleri (nakışişleri ve turistik eşya vb.) iş yeri açmaksızın yıllık asgari ücretin brüt tutarını aşmayacak şekilde internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanlar, esnaf muafiyeti kapsamına alınmıştır.

b-) İşsizlik Tazminatı Kapsamı
Kanun’un 2.maddesi ile, Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan 25. maddesi 1. bendi yeniden düzenlenerek gelir vergisinden istisna olarak dikkate alınabilecek olan işsizlik ödeneği ve işe başlatmama tazminatlarının kanuni dayanakları madde metnine eklenmiştir (1. Ölüm, engellilik ve hastalık sebebiyle verilen tazminat ve yardımlar ile25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu uyarınca ödenen işsizlik ödeneği ve 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılıİş Kanununa göre ödenen işe başlatmama tazminatı;). Buna göre işverenler tarafından 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu uyarınca ödenen işsizlik ödeneği ve 4857 sayılı İş Kanununa göre ödenen işe başlatmama tazminatı gelir vergisinden istisna olarak değerlendirilecektir.

c-) Uyumlu Mükellefe Vergi İndirimi
7162 Sayılı Kanun’un 3.maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan 121.madde değiştirilmiş ve işbu maddeye yeni fıkra eklenmiştir.Değişiklik ile, %5 indirime ilişkin vergiye uyumlu mükellef uygulamasında, 10 Türk Lirası olan sınır 250 Türk lirasına çıkarılmıştır. Dolayısıyla vergiye uyumlu mükelleflerde, her bir beyanname itibarıyla 250 Türk lirasına kadar yapılan eksik ödemeler, vergi indirimine yönelik ihlal kapsamında değerlendirilmeyecektir. Bu düzenlemenin yanısıra “ödemeler bu şartın ihlali sayılmaz”ibaresi eklenerek terkin edilen vergilerin tecil bitiminden itibaren 15 gün içinde ödenmemesi halinde vergilerin süresi içinde ödenmiş olması şartının ihlal edilmiş sayılmaması sağlanmıştır.

d-) İkalede Vergi İadesi
7162 Sayılı Kanun’un 4.maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’na geçici madde eklenmiştir. Getirilen değişiklik ile, 27.03.2018 tarihinden önce ikale sözleşmesi ile işten ayrılan (mahkeme kanalına başvurmayan veya açılmış davalarından vazgeçen) çalışanlar için, sözleşme kapsamında ödenen tazminatlardan kesilen gelir vergisinin iadesi mümkün kılınmıştır. İkale kapsamında yapılsa bile ek tazminat niteliğinde olmayan ödemelerden kesilen gelir vergisinin iadesi söz konusu olmayacağı göz önünde bulundurulmalıdır.


2. Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler


a-) 2019 UEFA Süper Kupa Finali ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Müsabakaları İçin Vergi Muafiyeti
Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 11. maddeyle, 2019 UEFA Süper Kupa Finali ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali müsabakalarının Türkiye’de oynanmasına ilişkin olarak Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratları dolayısıyla Avrupa Futbol FederasyonlarıBirliği(UEFA), katılımcı futbol kulüpleri ve organizasyonda görevli tüzel kişilerden işyeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanlar gelir ve kurumlar vergisinden ve stopaj yoluyla alınan vergilerden muaf tutulmuştur.

b-) Sınai Mülkiyet Kanunu Kapsamında Patent veya Faydalı Model Belgesi Verilen Buluşlara Kurumlar Vergisi İstisnası
7162 Sayılı Kanun’un 11.maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yer lana 5/B maddesi değiştirilmiştir. Yapılan bu değişiklik ile, Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında ve Türkiye’de ortaya çıkarılan buluşların Türkiye’de pazarlanmaları veya kullanılması sonucu elde edilen kazançların, patent veya faydalı model belgesi verilerek koruma altına alınan kısmı için %50 kurumlar vergisi istisnası sağlanmıştır.


3. Belediye Gelirleri Kanunu’nda Yapılan Değişiklik


7162 Sayılı Kanun’un 5.maddesi ile, Belediye Gelirleri Kanunu’nun 21. maddesi değiştirilerek; yerli ve yabancı sinema film gösterimi yapan işletmelerin ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu olmadan e-bilet (elektronik belge) kullanmasının da mümkün olduğu belirtilmiştir.


4. Asgari Ücret Desteği 2019 Yılında da Devam Edecektir


Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları 5510 sayılı Kanuna göre (4/b) kapsamında sigortalı sayılmışlardır.
7162 Sayılı Kanunun 10. maddesiyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlı kSigortası Kanununa eklenen geçici 78. madde ile asgari ücret desteğinin 2019 yılında da devam ettirilmesi sağlanmıştır. Buna göre, 5510 sayılı Kanun’un (4/a) bendi kapsamındahaklarındauzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce;

a) 2018 yılının aynı ayına ilişkin SGK’ye verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 102 TL (aylık 3.060 TL) ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2019 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde vey muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

b) 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri uyarınca toplu işsözleşmesiuygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için prime esas günlük kazanç tutarının 203 TL (aylık 6.090 TL) ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2019 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

c) 2019 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,
2019 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemi için ortalama sigortalı sayısı;
500’ün altında olan işyerleri için günlük 5 TL (aylık 150 TL),
500 ve üzerind eolan işyerleri için günlük 3,36 TL (aylık 100,8 TL) ile çarpımı sonucu bulunacak tutar bu işverenlerin SGK’ye ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecektir.