TEKLİF İSTE
Rasyotek Banner

7161 sayılı kanun ile işsizlik maaşından yararlanmada şartlar kolaylaştırıldı. Emekli aylıklarının alt sınırı ek ödemeler dahil olmak üzere 1000 TL oldu.

7161 Sayılı Kanun’un İşsizlik Sigortası ve Sosyal Güvenlik Mevzuatına Etkileri

18.01.2019 tarihli ve 30659 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 7161 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemelere göre;

17/01/2019 tarihli ve 7161 sayılı Kanunun 25 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “prim ödeyerek sürekli çalışmış” ibaresi “hizmet akdine tabi” şeklinde değiştirilmiştir.

4447 sayılı Kanunun 50. Maddesine göre; hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olanlardan, son 3 yıl içinde;

  • a) 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,
  • b) 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,
  • c) 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,

Süre ile işsizlik ödeneği verilir.

17/01/2019 tarihli ve 7161 sayılı Kanunun 41 inci maddesiyle, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinin sekizinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinin sekizinci cümlesi yürürlükten kaldırılarak 5510 sayılı Kanun’un 4-1/a bendi kapsamındaki sigortalılara ilişkin matrah, oran ve esaslar üzerinden 506 sayılı Kanunun geçici 20 inci maddesi kapsamındaki sandık statüsüne tabi personel için verilen malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutarın Hazinece karşılanması yönündeki teşvik 01.02.2019 tarihinden itibaren kaldırılmıştır.

17/01/2019 tarihli ve 7161 sayılı Kanunun ek 19 uncu maddesiyle, bu Kanun veya bu Kanunla yürürlükten kaldırılan ilgili kanun hükümlerine göre malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ve aylıklar ile birlikte her ay itibarıyla yapılan ödemeler toplamı dosya bazında, 8/2/2006 tarihli ve 5454 sayılı Kanunun 1 inci maddesi uyarınca yapılacak ek ödeme dâhil 1.000 Türk lirasından az olamaz. Ölüm sigortasından yapılan ödemeler toplamı ise bu tutarın hak sahiplerinin hisseleri oranı esas alınarak tespit olunacak tutarından az olamaz.

Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri gereğince bağlanan kısmi aylıklar için bu madde hükümleri uygulanmaz.