TEKLİF İSTE
Rasyotek Banner

5510 Sayılı Kanuna Göre Zorunlu 4/b (Bağ-Kur) Kapsamında Sigortalı Sayılanlar İsteğe Bağlı 4/a (SSK) Primi Ödenebilir mi?

5510 Sayılı Kanuna Göre 4/b (Bağ-Kur)Kapsamında Sigortalı Sayılanlar


Sosyal Sigortalar ve Genel SağlıkSigortası Kanunu 4. maddesinin yürürlüğe girdiği 01.10.2008 tarihinden önce 1479 sayılı Kanuna tabi olan kendi nam ve hesabınabağımsızçalışanlar, gelir vergisi mükellefi olanlar, ticari şirketortakları, 2926 sayılı Kanuna tabi olan tarımda kendi nam ve hesabına çalışanlar ile 2108 sayılı Kanun gereğince muhtar seçilen kişilerin sigortalılıkları Bağ-Kur tarafından yapılmaktaydı. Bu kişilerin sigortalıkları yeni sosyal güvenlik yasasından sonra 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının b bendi gereğince devam ettirilmiştir. Aşağıda yer alan yazımızda (4/b) kapsamında sigortalı olarak değerlendirilenler açıklanmıştır.1. Gelir Vergisi Mükellefi Olanlar


193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek ya da basit usulde gelir vergisi mükellefi olan kişiler vergi mükellefliğinin başladığı tarihten itibaren itibaren 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının b bendi kapsamındasigortalı sayılacaklardır.


2. Gelir Vergisinden Muaf Olup, Esnaf ve Sanatkâr Siciline Kayıtlı Olanlar


Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışan kişilerden, gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlardan, bir aydaki faaliyetlerden elde ettiği gelirler toplamından, bu faaliyete ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutarı prime esas günlük kazancın otuz katından fazla olanlar 5510 sayılı Kanuna göre zorunlu (4/b) sigortalısı sayılır ve sigortalılıkları esnaf ve sanatkar sicil müdürlüklerine kayıtlı oldukları tarihten itibaren başlayacaktır.


3. Köy ve Mahalle Muhtarları


5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce köy ve mahalle muhtarlarınınsigortalılığı29.08.1977 tarih 2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanununa göre Bağ-Kur tarafından sağlanmaktaydı. Yine 17.04.2008 tarih 5754 sayılı Kanunun 89. maddesiyle değişik 2108 sayılı Kanunun 4. maddesi gereğince, 5510 sayılı Kanunun 4. maddesi kapsamında sigortalı sayılmayı gerektirecek bir çalışması bulunmayan ya da gerek 5510 sayılı Kanun gerekse mülga 506, 1479, 2925, 2926 ve 5434 sayılı Kanunlara göre aylık ve/veya gelir almayan köy ve mahalle muhtarları, 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının b bendi kapsamında sigortalı sayılacaklardır.


4. Şirket Ortakları


Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları 5510 sayılı Kanuna göre (4/b) kapsamında sigortalı sayılmışlardır.

1479 sayılı Kanunun mülga 24. maddesi ile 01.10.2008 tarihinden önce anonim şirketlerin kurucu ortakları ve yönetim kurulu üyesi olan ortakları sigortalı sayılmaktaydılar. Fakat, 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının b bendinin 3 numaralı alt bendi ile 01.10.2008 tarihinden itibaren sadece anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları sigortalı sayılmışlardır. Bir başkadeyişle 5510 sayılı Yasa ile kurucu ortakların (4/b) kapsamında sigortalı olmalarına son verilmiştir. 1479 sayılı Yasa gereğince kurucu ortak olarak sigortalığı tescil edilmiş fakat yönetim kurulu üyesi olmayan ortaklardan 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra da sigortalılıklarını devam ettirmek isteyenlere de bir fırsattanınmış, kanunun geçici 22. maddesi gereğince 01.08. 2008 tarihi itibariyle altı ay içinde yazılı talepte bulunmaları halinde sigortalılıkları aynen (4/b) kapsamında devam ettirebileceği hakkı tanınmıştır. Yazılı talepte bulunmayanların ise sigortalılığı 01.10.2008 tarihi itibariyle sonlandırılmaktadır.


5. Tarımsal Faaliyette Bulunanlar


5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 01.10.2008 tarihinden önce kendi mülkünde, ortaklık veya kiralamak suretiyle başkalarının mülkünde, kamuya mahsus mahallerde ekim dikim, bakım, üretim, yetiştirme ve ıslah yollarıyla veya doğrudan doğruya tabiattan istifade etmek suretiyle bitki, orman, hayvan ve su ürünlerinin üretimini, avlanmasını,avcılar ve yetiştiriciler tarafından muhafazasını,taşınmasını sağlayanları veya bu ürünlerden sair bir şekilde faydalanmak suretiyle kendi adına ve hesabına faaliyette bulunanların sosyal güvenliği,17.10.1983 tarih 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa göre zorunlu olarak Bağ-Kur tarafından sağlanmaktaydı. Bu kapsamda çalışıp sigortalı olan kişilerin sigortalılığı, diğer sosyal güvenlik yasalarına dahil bir işte çalışmaya başladıkları günden bir gün önce son bulmaktaydı. 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 01.10.2008 tarihinden itibaren ise tarımsal faaliyette bulunan ve yıllık tarımsal faaliyet gelirlerinden, bu faaliyete ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutarın aylık ortalamasının, bu Yasada tanımlanan prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katındanfazla olanlar yine zorunlu olarak 5510 sayılı Kanuna göre (4/b) kapsamında sigortalı sayılmışlardır.


6. Jokeyler ve Antrenörler


10.07.1953 tarih 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanuna tabi jokey ve antrenörler de 5510 sayılı Kanuna göre 4. maddenin 1. fıkrasının b bendi kapsamında sigortalı sayılmışlardır.


7. Serbest Çalışan Avukatların Sigortalılığı


5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce serbest çalışanavukatların sosyal güvenliği,19.03.1969 tarih 1136 sayılıA vukatlık Kanununun 186, 187, 188 ve 191. maddeleri gereğince,506 sayılı Kanunun 86. maddesine göre zorunlu topluluk sigortasına tabi olarak sağlanmaktaydı. 5510 sayılı Kanunun 106. maddesi ile 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 186, 187, 188 ve 191. maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. Dolayısıyla serbest çalışan avukatlar 01.10.2008 tarihinden itibaren 5510 sayılı Kanunun 4. maddenin 1. fıkrasının b bendi kapsamında sigortalıs ayılmaktadırlar. Yapılan bu düzenleme isabetli olmuştur. Çünkü avukatlar, kendi hesabına bağımsız çalışan kişilerdir. Diğer taraftan bir işverene bağlı olarak hizmet akdi ile çalışan avukatlar ise 5510 sayılı Kanuna göre (4/a) sigortalısı sayılması gerekmektedir.


8. Noterler


Noterler, 18.01.1972 tarihli 1512 sayılı Noterlik Kanununun 201, 202 ve 203. maddeleri gereğince, 506 sayılı Kanunun 86. maddesine göre zorunlu topluluk sigortasına tabi olarak sosyal güvenlikleri sağlanmaktaydı. 5510 sayılı Kanunun 106. maddesi ile 1512 sayılı Noterlik Kanununun 201, 202 ve 203. maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. Dolayısıyla noterler 01.10.2008 tarihinden itibaren 5510 sayılı Kanunun 4. maddenin 1. fıkrasının b bendi kapsamında sigortalı sayılmaktadırlar.